trà móc câu thái nguyên

Trà móc câu 100gr
Mã số: 25%

Trà móc câu 100gr

75,000 VNĐ
80,000 VNĐ
Trà móc câu 250gr
Mã số:

Trà móc câu 250gr

180,000 VNĐ
188,000 VNĐ
Trà móc câu 500gr
Mã số: 25%

Trà móc câu 500gr

320,000 VNĐ
350,000 VNĐ
Trà móc câu thái nguyên thượng hạng
Mã số: 25%

Trà móc câu thái nguyên thượng hạng

255,000 VNĐ
300,000 VNĐ
Trà móc câu thái nguyên cao cấp
Mã số: 25%

Trà móc câu thái nguyên cao cấp

250,000 VNĐ
280,000 VNĐ
Trà móc câu 1kg
Mã số: 15%

Trà móc câu 1kg

275,000 VNĐ
320,000 VNĐ
Trà móc câu thái nguyên 1kg
Mã số: 15%

Trà móc câu thái nguyên 1kg

485,000 VNĐ
495,000 VNĐ
Chè móc câu giá rẻ
Mã số:

Chè móc câu giá rẻ

220,000 VNĐ
350,000 VNĐ
Trà bắc
Mã số: 15%

Trà bắc

235,000 VNĐ
250,000 VNĐ
Trà móc câu thái nguyên ngon
Mã số:

Trà móc câu thái nguyên ngon

78,000 VNĐ
80,000 VNĐ
Trà móc câu giá rẻ
Mã số:

Trà móc câu giá rẻ

58,000 VNĐ
60,000 VNĐ
Trà búp đại từ đặc biệt
Mã số:

Trà búp đại từ đặc biệt

63,000 VNĐ
65,000 VNĐ
Trà búp phúc xuân
Mã số:

Trà búp phúc xuân

53,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Cám trà búp phúc trìu
Mã số:

Cám trà búp phúc trìu

34,000 VNĐ
35,000 VNĐ
Trà đinh hương phúc trìu
Mã số:

Trà đinh hương phúc trìu

83,000 VNĐ
85,000 VNĐ
Trà nõn tôm phúc trìu
Mã số:

Trà nõn tôm phúc trìu

79,000 VNĐ
80,000 VNĐ
Trà búp đặc biệt phúc trìu
Mã số:

Trà búp đặc biệt phúc trìu

53,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Búp chè thái nguyên
Mã số:

Búp chè thái nguyên

53,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Búp chè đại từ
Mã số:

Búp chè đại từ

47,000 VNĐ
48,000 VNĐ
Trà búp đặc biệt tân cương
Mã số:

Trà búp đặc biệt tân cương

62,000 VNĐ
65,000 VNĐ
Trà búp thái nguyên đặc biệt
Mã số:

Trà búp thái nguyên đặc biệt

63,000 VNĐ
65,000 VNĐ
Trà thái nguyên - Trà xanh
Mã số:

Trà thái nguyên - Trà xanh

50,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Trà đại từ giá rẻ
Mã số:

Trà đại từ giá rẻ

50,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Trà nõn tôm giá rẻ
Mã số:

Trà nõn tôm giá rẻ

75,000 VNĐ
85,000 VNĐ
Chè tân cương
Mã số:

Chè tân cương

54,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Cám trà nõn tôm thái nguyên
Mã số:

Cám trà nõn tôm thái nguyên

28,000 VNĐ
30,000 VNĐ
Trà móc câu đồng hỷ thái nguyên
Mã số:

Trà móc câu đồng hỷ thái nguyên

79,000 VNĐ
80,000 VNĐ
Trà móc câu phú bình
Mã số:

Trà móc câu phú bình

72,000 VNĐ
73,000 VNĐ
Trà móc câu sông công
Mã số:

Trà móc câu sông công

73,000 VNĐ
75,000 VNĐ
Trà thái nguyên - Trà bắc
Mã số:

Trà thái nguyên - Trà bắc

53,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Trà móc câu định hóa
Mã số:

Trà móc câu định hóa

76,000 VNĐ
78,000 VNĐ
Trà búp giá rẻ
Mã số:

Trà búp giá rẻ

49,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Trà móc câu phú đô
Mã số:

Trà móc câu phú đô

77,000 VNĐ
78,000 VNĐ
Trà móc câu sông cầu
Mã số:

Trà móc câu sông cầu

75,000 VNĐ
78,000 VNĐ
Trà móc câu hòa bình
Mã số:

Trà móc câu hòa bình

78,000 VNĐ
80,000 VNĐ
Trà móc câu minh lập
Mã số:

Trà móc câu minh lập

77,000 VNĐ
78,000 VNĐ
Trà móc câu đại từ
Mã số:

Trà móc câu đại từ

78,000 VNĐ
80,000 VNĐ
Chè nõn tôm thái nguyên
Mã số:

Chè nõn tôm thái nguyên

73,000 VNĐ
75,000 VNĐ
Chè đại từ giá rẻ
Mã số:

Chè đại từ giá rẻ

43,000 VNĐ
45,000 VNĐ
Chè móc câu
Mã số:

Chè móc câu

69,000 VNĐ
71,000 VNĐ
Chè búp đại từ
Mã số:

Chè búp đại từ

47,000 VNĐ
49,000 VNĐ
Búp trà đại từ
Mã số:

Búp trà đại từ

50,000 VNĐ
55,000 VNĐ
Chè búp thái nguyên
Mã số:

Chè búp thái nguyên

48,000 VNĐ
51,000 VNĐ
Búp chè võ nhai
Mã số:

Búp chè võ nhai

46,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Chè búp võ nhai
Mã số:

Chè búp võ nhai

44,000 VNĐ
49,000 VNĐ
Trà búp võ nhai
Mã số:

Trà búp võ nhai

49,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Búp trà định hóa
Mã số:

Búp trà định hóa

45,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Trà búp phú đô
Mã số:

Trà búp phú đô

45,000 VNĐ
47,000 VNĐ
Chè búp vô tranh
Mã số:

Chè búp vô tranh

48,000 VNĐ
52,000 VNĐ
Chè búp khe cốc
Mã số:

Chè búp khe cốc

47,000 VNĐ
53,000 VNĐ
Búp trà phú lương
Mã số:

Búp trà phú lương

49,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Búp trà sông cầu
Mã số:

Búp trà sông cầu

49,000 VNĐ
51,000 VNĐ
Chè búp hòa bình
Mã số:

Chè búp hòa bình

50,000 VNĐ
52,000 VNĐ
Chè búp minh lập
Mã số:

Chè búp minh lập

47,000 VNĐ
49,000 VNĐ
Trà búp minh lập
Mã số:

Trà búp minh lập

45,000 VNĐ
49,000 VNĐ
Búp trà trại cài
Mã số:

Búp trà trại cài

48,000 VNĐ
49,000 VNĐ
Trà búp quân chu
Mã số:

Trà búp quân chu

47,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Búp trà hoàng nông
Mã số:

Búp trà hoàng nông

48,000 VNĐ
50,000 VNĐ
Búp trà khuôn gà
Mã số:

Búp trà khuôn gà

48,000 VNĐ
52,000 VNĐ
Chè móc câu khuôn gà
Mã số:

Chè móc câu khuôn gà

55,000 VNĐ
59,000 VNĐ
Trà búp la bằng
Mã số:

Trà búp la bằng

48,000 VNĐ
52,000 VNĐ
Trà búp đại từ
Mã số:

Trà búp đại từ

45,000 VNĐ
47,000 VNĐ
Búp trà thái nguyên
Mã số:

Búp trà thái nguyên

43,000 VNĐ
45,000 VNĐ
Trà búp phúc trìu
Mã số:

Trà búp phúc trìu

50,000 VNĐ
52,000 VNĐ
Chè nõn tôm
Mã số:

Chè nõn tôm

69,000 VNĐ
72,000 VNĐ
Trà móc câu phú lương
Mã số:

Trà móc câu phú lương

59,000 VNĐ
63,000 VNĐ
Trà móc câu vô tranh
Mã số:

Trà móc câu vô tranh

58,000 VNĐ
62,000 VNĐ
Trà móc câu khe cốc
Mã số:

Trà móc câu khe cốc

59,000 VNĐ
62,000 VNĐ
Trà móc câu trại cài
Mã số:

Trà móc câu trại cài

62,000 VNĐ
67,000 VNĐ
Trà móc câu quân chu
Mã số:

Trà móc câu quân chu

58,000 VNĐ
60,000 VNĐ
Hoàng nông trà móc câu
Mã số:

Hoàng nông trà móc câu

65,000 VNĐ
67,000 VNĐ
Khuôn gà trà móc câu
Mã số:

Khuôn gà trà móc câu

65,000 VNĐ
68,000 VNĐ
Phúc trìu trà móc câu
Mã số:

Phúc trìu trà móc câu

59,000 VNĐ
67,000 VNĐ
Phúc xuân trà móc câu
Mã số:

Phúc xuân trà móc câu

60,000 VNĐ
63,000 VNĐ
Trà thái nguyên móc câu
Mã số:

Trà thái nguyên móc câu

59,000 VNĐ
66,000 VNĐ
Búp trà võ nhai
Mã số:

Búp trà võ nhai

58,000 VNĐ
65,000 VNĐ
Búp trà la bằng
Mã số:

Búp trà la bằng

46,000 VNĐ
52,000 VNĐ
Búp trà tân cương
Mã số:

Búp trà tân cương

57,000 VNĐ
63,000 VNĐ
Trà ban nõn tôm phúc xuân
Mã số:

Trà ban nõn tôm phúc xuân

80,000 VNĐ
95,000 VNĐ
 Danh mục sản phẩm
 Hotline Chăm sóc khách hàng
 Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  178
 • Tuần này:
  2654
 • Tuần trước:
  3564
 • Tháng trước:
  5635
 • Tất cả:
  854917

Address15B Đường Tam Bình, KP7, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức

emailEmail: traxanhvietnamhcm@gmail.com

Email: traxanhvietnamthainguyen1@gmail.com

HotlineTel: 08 372 638 09 - 01235 677 699

© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - XUẤT NHẬP KHẨU LÝ TƯỞNG

www.webso.vn

01235677699

Back to top